Regulamin promocji "Dzień Darmowej Dostawy"

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Promocja pod nazwą "Darmowa Dostawa", zwana dalej Promocją jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzona przez Woda Góry Las Sp. z o.o. w Poznaniu.

2. Organizatorem Promocji jest Woda Góry Las Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeleckiej 13, 61-845 Poznań. Spółka z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000000826, której nadano numer identyfikacyjny NIP 779-21-67-095.

3. Promocja skierowana jest do klientów sklepu internetowego www.wgl.pl, obsługiwanego przez Woda Góry Las Sp. z o.o.

4. Niniejszy Regulamin reguluje zasady organizacji Promocji.

§2 CZAS TRWANIA PROMOCJI

1. Promocja rozpoczyna się 29.11.2016 roku od godz. 00:00 i potrwa do dnia 29.11.2016 roku do godz. 23:59 (decyduje data złożenia zamówienia).

§3 WARUNKI PROMOCJI

1. Promocją objęte są wszystkie grupy produktowe w sklepie www.wgl.pl (w terminie, o którym mowa w punkcie 2.1. niniejszego Regulaminu) z wyłączenim ciężkiego sprzętu obozowego (tj. namioty wojskowe, koce wojskowe, materace wojskowe, łóżka polowe "kanadyjki" itp.). W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia/rezerwacji towary wyłączone z promocji, warunki dostawy będą uzgadniane indywidualnie.

2. Promocja polega na tym, że klient w okresie promocji nie ponosi kosztu dostawy produktów, o którym mowa w punkcie 3.1. paczką pocztową, kurierem pod wskazany adres lub do wybranego paczkomatu InPost.

3. Promocja obejmuje zamówienia złożone na kwotę od 20,- zł wzwyż.

§4 REKLAMACJE

1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane mailowo na adres sklep@me.pl .

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Komisja w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania.

3. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje Uczestników Promocji na podstawie Regulaminu.

4. Decyzja Komisji w sprawie reklamacji jest ostateczna, o sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony informacją e-mail przesłaną na adres email, z którego została zgłoszona reklamacja.

§5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Promocji a także dla celów marketingowych Organizatora.

2. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imion i nazwisk uczestników Promocji oraz nazw miejscowości, w których zamieszkują.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Promocji. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

5. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Woda Góry Las Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeleckiej 13, 61-845 Poznań. Spółka z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000000826, której nadano numer identyfikacyjny NIP 779-21-67-095.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 29.11.2016 roku.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji.

4. Wszelkie spory między Organizatorem Promocji i jego Uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

5. Materiały reklamowe Promocji mają jedynie charakter informacyjno-promocyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.