Struktura ZHP – jak łatwo ją zapamiętać

 

Znasz nazwę swojego zastępu i drużyny. Wiesz kto jest Twoim drużynowym i szczepowym. Ale czy wiesz czym jest hufiec i chorągiew? Warto posiadać podstawową wiedzę o tym jak wygląda nasz Związek. Dlatego też przedstawiamy ją tutaj w łatwy do opanowania sposób.

Podstawową jednostką organizacyjną w ZHP jest drużyna harcerska (drużyna starszoharcerska, drużyna wędrownicza), a u zuchów – gromada zuchowa. Drużyna dzieli się na zastępy (w drużynach wędrowniczych mogą działać również patrole), a gromada zuchowa – na szóstki. Inne jednostki organizacyjne to kręgi – instruktorskie, starszyzny, seniorów czy akademickie. Związek kilku drużyn (muszą być to minimum trzy drużyny z co najmniej dwóch pionów metodycznych) nazywa się szczepem.

Szczepy i drużyny mogą należeć do związku drużyn. Jest to jeszcze większa jednostka terytorialna. W jej skład wchodzi minimum 5 drużyn (z każdego pionu metodycznego).

Drużyny, kręgi, szczepy i związki drużyn są skupiane w hufcach, które obejmują pewne terytorium. W mniejszych miejscowościach istnieje jeden hufiec dla całego miasta, a w większych – hufce obejmują daną dzielnicę. Hufce z całego województwa należą do jednej chorągwi.

W Polsce mamy 17 chorągwi – o jedną więcej niż jest województw, ponieważ wszystkie hufce warszawskie skupione są w osobnej chorągwi – stołecznej. Pozostałe hufce z woj. mazowieckiego należą do Chorągwi Mazowieckiej. W chorągwiach są jednostki nazywane referatami, które dbają o poszczególne piony metodyczne na swoim terenie (np. referat zuchowy, referat wędrowniczy).

Nad całą organizacją czuwają władze naczelne. Wśród nich wymienić można: Zjazd ZHP (najwyższa władza ZHP), Główną KwateręPrzewodniczącegoNaczelnikaRadę NaczelnąCentralną Komisję Rewizyjną i Naczelny Sąd Harcerski. Ciała te różnią się kompetencjami i wykonywanymi zadaniami.

Jak łatwo zapamiętać strukturę ZHP

Zwróć uwagę, że zarówno na poziomie Twojego hufca, chorągwi oraz całego ZHP, struktura wygląda bardzo podobnie. Wystarczy więc, że zapamiętasz jak jest ona skonstruowana na jednym poziomie – będzie ona taka sama (bądź niemal taka sama) na każdym innym.

Zawsze najważniejszą władzą jest Zjazd.

Zjazd to spotkanie instruktorów i innych osób mających prawo czynne (wybierać) i bierne (być wybieranym). To tutaj podejmuje się najważniejsze decyzje dotyczące planów i działań danej jednostki. To tutaj wybiera się poszczególne władze – Komisję Rewizyjną, Sąd Harcerski, Komendę i Radę.

Zjazd zwoływany jest zazwyczaj co 4 lata.

Na czele komendy staje komendant

To druga, najważniejsza władza. Wybrany komendant wraz ze swoim zespołem będzie odpowiedzialny za podejmowanie wszelkich działań mających na celu wspieranie i sprawne funkcjonowanie naszej wspólnoty.

W przypadku najwyższego poziomu funkcja ta nazywa się Naczelnik ZHP, a zespół to Główna Kwatera.

Sąd Harcerski powoływany jest do rozpatrywania sporów

To tutaj instruktorzy mogą rozstrzygać wszelkie problemy, jeśli nie uda im się dojść do porozumienia. W przypadku Naczelnego Sądu Harcerskiego – zajmuje się on również interpretacją Statutu i sprawdza czy nie doszło do jego naruszenia.

Nadzór pełni Komisja Rewizyjna

Ona odpowiada za prawidłową pracę komendy. Kontroluje czy wykonuje ona zadania wyznaczone przez zjazd i czy podejmowane decyzje są zgodne z obowiązującymi regulaminami wewnętrznymi.

Oto rysunek, który ułatwi zapamiętanie całej struktury oraz tego, kto co robi.

 

 

Redaktor: Piotr Jurgielewicz

Wyznawca koncepcji fast and light. Kurtkę przeciwdeszczową zamienił na softshell, a buty trekkingowe na buty biegowe. Zamiast chodzić, woli biegać. Uczestnik kilku górskich ultramaratonów.
Amator gór zimą i polowania na zorzę polarną w Norwegii (kiedyś może mu się uda).
W mieście porusza się rowerem bez względu na pogodę.